Privacystatement

In dit document staat omschreven hoe De Regt Senior Care Planning per mei 2018 invulling geeft aan de privacywetgeving (AVG).

De Regt Senior Care Planning verwerkt uw persoongegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, teneinde de met u afgesproken werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Om deze taak goed uit te kunnen voeren worden persoonlijke gegevens van u bewaard en gebruikt. Hierbij moet u denken aan:
– Naam- en adresgegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres
– Burgerservicenummer (BSN) en geboortedatum
– Gegevens over uw gezinssituatie
– Gegevens over uw inkomsten en uitgaven
– Gegevens over eventuele schulden

Naast bovengenoemde gegevens kan het voorkomen dat De Regt Senior Care Planning zogenaamde ‘bijzondere gegevens’ van u bewaart en gebruikt. Hierbij kunt u denken aan:
– Medische gegevens/ informatie over uw gezondheid
– Informatie over uw geloofsovertuiging
– Andere bijzondere gegevens die voor De Regt Senior Care Planning van belang zijn om uw belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen

In het kader van haar dienstverlening kan De Regt Senior Care Planning persoongegevens uitwisselen, zoals met overheidsinstanties, notariskantoren, accountants- en administratiekantoren, financiële instellingen en advocaten of andere juridische- en finan ciële dienstverleners. De Regt Senior Care Planning kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen of ingeschakelde derden, zoals externe deskundigen, notarissen, pensioen- en verzekeringsadviseurs, accountants, administratieconsulenten, andere financiële- of juridische specialisten. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voorgenoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoongegevens verstrekt worden aan derden wanneer De Regt Senior Care Planning aan een wettelijke verplichting moeten voldoen. De Regt Senior Care Planning zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële- of goede doelen.

Uw gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard, dat is de wettelijke bewaartermijn waaraan De Regt Senior Care Planning wordt gehouden. U heeft het recht om gegevens in te zien die wij over u bewaren. Als u denkt dat er sprake is van onjuistheden, dan hebt u het recht om deze te laten wijzigen of te wissen.

De Regt Senior Care Planning neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Daarom hebben wij maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van De Regt Senior Care Planning is beveiligd met een betrouwbaar SSL Certificaat. Ook de e-mails die vanuit De Regt Senior Care Planning worden verzonden zijn extra beveiligd.

Vragen?

Bent u het er niet mee eens hoe uw gegevens worden gebruikt, dan kunt u hierover een klacht bij ons indienen via info@seniorcareplanning.nl of via Postbus 2777, 7301 EG Apeldoorn. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u denkt dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of als u signalen van verkeerd gebruik krijgt, neem alstublieft contact op met Nancy Gaasbeek, info@seniorcareplanning.nl of via Postbus 2777, 7301 EG Apeldoorn.

Een verzoek om inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens kunt u indienen via
info@seniorcareplanning.nl. De Regt Senior Care Planning zal binnen maximaal 4 weken op uw verzoek reageren.

Wijzigen privacyverklaring

De Regt Senior Care Planning kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Wij raden u aan om periodiek deze verklaring te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van de wijze waarop uw persoonlijke- en financiële gegevens beschermd worden.