PGB

Het persoonsgebonden budget (PGB) is een subsidie (budget) van de overheid, waarmee u zelf de zorg kunt inkopen die u nodig heeft. Denk hierbij aan intensieve zorg, begeleiding, persoonlijke verzorging, persoonlijke verpleging, hulpmiddelen en voorzieningen. Met een PGB bent u vrij zelf uw zorgverlener te selecteren en in te huren.

Voor wie?

Een PGB kan worden aangevraagd indien u thuis langdurige of intensieve verpleging/zorg nodig heeft. Denkt u hierbij aan volwassenen die langdurige verpleging nodig hebben door een handicap of chronische ziekte. Dit geldt overigens niet voor ouderdomsklachten. Ook voor kinderen tot 18 jaar kan een PGB aangevraagd worden, indien zij met complexe somatische problematiek of een lichamelijke handicap te maken hebben. Een verwijzing (geldige medische oorzaak) is in beide gevallen vereist.

Verschillende PGB-vormen

Een PGB kent verschillende vormen/doelen:

  • PGB via de Wet langdurige zorg (Wlz): bedoeld voor mensen die intensieve, langdurige (24x7) zorg nodig heben, zoals chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking of aandoening
  • PGB via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): bedoeld voor mensen die begeleiding en ondersteuning nodig hebben (individueel of in groepsverband), zoals huishoudelijke hulp, dagbesteding of bepaalde voorzieningen en hulpmiddelen
  • PGB via de Zorgverzekeringswet (Zvw): bedoeld voor mensen die persoonlijke verpleging en/of verzorging nodig hebben of kinderen die behoefte hebben aan intensieve zorg, bijvoorbeeld bij autisme of handicap
  • PGB via de Jeugdwet: bedoeld voor kinderen en jeugdigen die zorg, hulp en/of ondersteuning nodig hebben, zoals persoonlijke verzorging, begeleiding of kortdurend verblijf

Aan een PGB zijn zowel rechten als plichten verbonden. Zo kunt u zelf u zorgverlener kiezen, maar dient u ook de gehele administratie omtrent uw PGB uit te voeren. Om deze reden kunt u ervoor kiezen uw PGB administratie uit te besteden.

Wat doen wij voor u?

Senior Care Planning kan het PGB voor u aanvragen. Bij een afgewezen PGB-aanvraag, kan Senior Care Planning verweer voor u voeren.

U dient zelf uw PGB-administratie en -verantwoording te verzorgen. Indien u dat niet zelf wenst of kunt doen, kan Senior Care Planning u daarin ondersteunen.