Nalatenschappen

Bij het ontvangen van erfenis komt veel kijken: de aanvaarding van de erfenis, contact met de erfgenamen, verdelen van de inboedel, afhandeling met de fiscus, etc. Senior Care Planning staat u graag bij in deze moeilijke tijd.

Een zorg minder in moeilijke tijden.

Hoe kunnen wij u helpen?

Testament

Het testament vormt de leidraad voor de afhandeling van een nalatenschap. In een testament is de laatste wil van de erflater vastgelegd. Het testamentenregister is gevestigd in Den Haag en daar kan men schriftelijk opvragen waar en door welke notaris een testament is opgesteld. U moet daarvoor wel de akte van overlijden met uw aanvraag meesturen. Is er geen laatste wil dan volgt u de wettelijke verdeling.

Erfenis aanvaarden

Kan een erfenis zuiver aanvaard, beneficiair aanvaard of verworpen worden? Een belangrijke stap in de afwikkeling van een nalatenschap, waar geen standaard antwoord op gegeven kan worden. Senior Care Planning adviseert u graag.

Executeur

De executeur-testamentaire is degene die het testament afhandelt. Deze persoon kan in het testament benoemd zijn of gekozen worden door de erfgenamen, maar kan ook een buitenstaander zijn, zoals wanneer u gebruik maakt van Senior Care Planning. De bevoegdheden van de executeur zijn geregeld in de verklaring erfrecht of de verklaring executele.

Verklaring erfrecht

Een notaris stelt een verklaring van erfrecht op na het overlijden. De notaris controleert of er een testament is en wie de gemachtigde is om de erfenis af te handelen. Er is ook zo iets als een verklaring executele die de executeur rechten verschaft om lopende zaken af te handelen, zoals bijvoorbeeld geld opnemen van een bankrekening. Dit is handig als er een erfgenamenonderzoek moet plaatsvinden en de verklaring erfrecht op zich laat wachten.

Lopende zaken

Lopende zaken zoals huren, abonnementen en lidmaatschappen worden stopgezet of overgeschreven. Zo worden onnodige kosten bespaard.

Verdelen nalatenschap

Als de voorgaande stappen zijn doorlopen kan men de erfenis verdelen. De inboedel, schulden, de financiën, de woning, een bedrijf, alles wordt verdeeld volgens de wensen van de erflater of wanneer deze wensen onbekend zijn, volgens de geldende wettelijke regels. Eventuele legaten en codicillen kunnen worden afgehandeld. Soms is het noodzakelijk dat eigendommen worden verkocht, taxaties worden uitgevoerd van waardevolle objecten of onroerend goed. Senior Care Planning heeft een complete dienstverlening voor nalatenschapsafwikkeling.

De fiscus en de erfenis

Aan het eind van het proces moet men afrekenen met de fiscus. Men moet over het lopende belastingjaar een overlijdensaangifte indienen en over de erfenis betaalt men erfbelasting.